Conversation

さとさん、 わたしと ひるごはんを たべますか。
sato-san, watashi to hirugohan o tabemasu ka.

ええ。 でも、 なんじに? いちじ?
ee. demo, nanji ni? ichiji?

いいえ。 いいえ、 あとで。
iie. iie, ato de.

ああ、 わかりました。 にじ?
aa, wakarimashita. niji?

ええ、 にじに。
ee, niji ni.

はい。 わかりました。
hai. wakarimashita.

Vocabulary

したい です
shitai desu

Want to do

なにか したい です
nanika shitai desu

I want to do something

なんじ ですか
nanji desu ka

What time is it?

いま なんじ ですか
ima nanji desu ka

what time is it now?


go

5

さん
san

3

よん
yon

4

よじ
yoji

4 o’clock

たべます
tabemasu

To eat

いま ひるごはんを たべます
ima hirugohan o tabemasu

i’m going to eat lunch now

のみます
nomimasu

To drink

にじは よく ありません
niji wa yoku arimasen

2 o’clock is not ok

にじは いい です
niji wa ii desu

2 o’clock is ok