Conversation

もしもし。 すずきさん? ジョンソン です。 こんばんは。
moshimoshi. suzuki-san? jonson desu. konban wa.

ジョンソンさん、 こんばんは。
jonson-san, konban wa.

すずきさん、 わたしと ばんごはんを たべませんか。
suzuki-san, watashi to bangohan o tabemasen ka.

いつ? こんばんは よく ありません。 おそすぎます。
itsu? konban wa yoku arimasen. ososugimasu.

こんばん じゃ ありません。 あしたの ばん、 いい ですか。 しちじに。
konban ja arimasen. ashita no ban, ii desu ka. shichiji ni.

はい、 いい です。
hai, ii desu.

Vocabulary

なん ですか
nan desu ka

What is it?

あげられます
ageraremasu

Can give

あげられません
ageraremasen

Can’t give

おすぎます
osugimasu

It’s too much

にじゅう
nijuu

20

にじゅう さん
nijuu san

23

にじゅう ご
nijuu go

25

さんじゅう
sanjuu

30

よんじゅう
yonjuu

40

じゅうぶん
juubun

Enough

じゅうぶん じゃ ありません
juubun ja arimasen

Not enough

Xが ほしいん ですが
X ga hoshii n desu ga

I want X… more polite than plain ほしいですhoshii desu.

おかねが ほしいん ですが
okane ga hoshii n desu ga

i want money

どうい たしまして
dou itashimashit
e
You’re welcome