Japanese I – Unit 5

Conversation

すみません! すみません!
sumimasen! sumimasen!

わたし?
watashi?

はい。 ひびや どおりは どこ ですか。
hai. hibiya doori wa doko desu ka.

あそこ です。
asoko desu.

しんじゅく どおりは?
shinjuku doori wa?

ここ です。
koko desu.

どうも ありがとう ございます。
doumo arigatou gozaimasu.

Vocabulary

しって います
shitte imasu
I know

たべたい です
tabetai desu
I want to eat.

たべたく ありません
tabetaku arimasen
I don’t want to eat

なにか
nanika
Something.

たべますか
tabemasu ka
Do you want to eat?

なにか たべますか
nanika tabemasu ka
would you like to eat something?

のみたい です
nomitai desu
Want to drink.

のみたく ありません
nomitaku arimasen
I don’t want to drink

のみますか
nomimasu ka
Do you want to drink?

いいえ けっこ です
iie kekko desu
No, thank you.